נוהל וועדה הומניטרית 5.3.0006

אגרת למעסיק 2020

הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

נוהל עובדת בהריון - שמירת לידה

Payment for work on holidays

הגבלות על החלפת עובד זר בסיעוד

החרגה לתשלום הודעה מראש

הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

הריון ולידה של מטפלת זרה

חוזה העסקה גנרי מאושר בסיעוד

טבלת ישובים גאוגרפית מאי 2014

פטור מתשלום דמי ביטוח למקבל קצבת סיעוד המעסיק.pdf

תשלום בגין עבודה בימי חג

העסקת מטפל זר בעת אשפוז מטופל

אישור משפחה ליציאת מטפל לחופשת מולדת

נוהל יציאה לחופשת מולדת

נוהל תשלום בגין ימי מחלה מטפל זר

נוהל עבודה ביום חג

רוסית - הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

אנגלית - הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

תקציר תנאי סף לוועדה הומניטארית