דמי הכיס השבועיים הם מפרעה על חשבון שכר ומהווים חלק מהשכר החודשי.

השכר  ברוטו החודשי של מטפל חדש הוא שכר המינימום במשק, נכון להיום -  5300 ₪ ממנו מותר לנכות סכומים שבין 330 ₪ ועד 1200 ₪, תלוי בהסכמת העובד לניכוי מהשכר עבור כלכלה ,באזור מגוריו של המעסיק והאם הדירה בבעלותו, להלן הפירוט:

  • עבור ביטוח רפואי – עד מחצית הפרמיה שמשלם המעסיק בפועל – 119 ₪
  • עבור הוצ' נלוות למגורים (גז, חשמל, מים וארנונה) – 80 ₪
  • עבור מגורים : משתנה בהתאם למקום המגורים של המעסיק , מעסיק שהדירה בבעלותו רשאי לנכות רק מחצית הסכום: חיפה והמרכז: 321 ₪ תל אביב: 482 ₪ צפון: 263 ₪
  • כלכלה: ניתן לנכות 530 ₪ עבור כלכלה, בתנאי שהעובד חתם והסכים לקבל 10% מהשכר במזון ובמשקאות

פנסיה- יש להפריש מדי חודש 6.5% משכר המינימום ברוטו, החל מהחודש השביעי לעבודת המטפל. ולא רטרואקטיבית. הסכום כולל את חלקה של חברת הסיעוד למקבלי גמלה.

פיצויים – יש להפריש מדי חודש 6% החל מהחודש הראשון לעבודת המטפל. הסכום כולל את חלקה של חברת הסיעוד למקבלי גמלה. המטפל יהיה זכאי למלוא הסכום שנצבר לזכותו בסיום עבודתו מכל סיבה שהיא גם במקרה בו התפטר וגם במקרה בו פוטר בטרם מלאה שנה לעבודתו.

עם זאת, אנו ממליצים על הפרשה של 8.33% לפיצויים משום שמטפל שפוטר מכל סיבה שהיא כעבור למעלה משנת עבודה יהיה זכאי לפיצויים בגובה של חודש שכר ברוטו על כל שנת עבודה וההפרשה החודשית המתחייבת בחוק אינה מכסה את מלוא הסכום.

את הסכומים המתחייבים בחוק – 662.5 ₪ המהווים  12.5% משכר הברוטו -   יש להפריש לחשבון חסכון בבנק ע"ש המטפל/ת.

עפ"י צו ההרחבה לפנסיה, המטפל זכאי לקבלת פיצויים בכל מקרה של פיטורין/ התפטרות בסכום של  6% משכר הברוטו עבור כל חודש עבודה. . במקרה של פיטורין , מכל סיבה שהיא , לאחר שנת עבודה  מלאה יהיה העובד זכאי לתשלום בסכום של   8.33% משכר הברוטו עבור כל חודש עבודה.

אין חובת העסקה ביום המנוחה, אך ככל שכן מועסק המטפל ביום המנוחה הסכום לתשלום שנקבע בפסק דין עומד על 362 ₪ , בנוסף לשכר החודשי.

שעתיים מנוחה בצהריים אינם בגדר חובה הקבועה בחוק , עם זאת  - העובד אמנם מועסק במשרת אמון המותאמת לצרכיו הייחודיים של המעסיק הסיעודי ולא ניתן לקבוע שעות עבודה ומנוחה קבועות מראש , אך עדיין יש להבטיח לו שעות מנוחה בלילה וביום. ככל שמצבו התפקודי והקוגניטיבי של המעסיק מאפשר זאת ורק בהסכמה ובידיעה של  בן משפחה ניתן לאפשר למטפל יציאה מחוץ לבית .

משרת העובד הזר, היא משרת אמון 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. מאחר ולא ניתן "לכמת" את שעות העבודה היומיות של המטפל, לגיטימי שהמטפל יענה על צרכי המטופל אם מתעורר בלילה. עם זאת, יש לייחס חשיבות למחסור בשעות השינה של המטפל העלולות לפגום בתפקודו במהלך היום ולאפשר לו לנוח ולישון במהלך היום . במקרים כאלה מתחייבת מעורבות ותמיכה של המשפחה .

 הסכום החודשי עומד על 70 ₪ בחודש, 840 ₪ בשנה.

עמלת השמה:  2000 ₪

הגם שהוראות החוק והנוהל אוסרות על כל אדם / גורם שאינו מחזיק בהיתר תיווך עובדים זרים לתווך מטפל זר הרשת מוצפת כרגע במתווכים , לכאורה בחינם, ולכן הוראות נוהל לשכות פרטיות אינן מבחינות בין השמה שבוצעה בתיווך התאגיד לבין רישום המעסיק והמטפל בלשכה שעליה מוטלות כל החובות וההוצאות .

תפקידה של העובדת הסוציאלית הוא לבקר את המעסיק לפני השמת מטפלת, לאבחן את צרכיו הייחודיים , לוודא שישנם התנאים הנדרשים בחוק להעסקת מטפלת זרה ובהתאם לבנות את פרופיל המטפל/ת הנדרש. במהלך החודש הראשון להשמה  תבקר העו"ס בבית המעסיק שוב על מנת לוודא שתפקוד המטפלת תקין ועונה על צרכי המטופל, כמו גם שתנאי עבודת המטפלת עומדים בקריטריונים הנדרשים.

במהלך השנה תבקר העו"ס לכל הפחות עוד פעמיים בשגרה, ככל שעולים קשיים העו"ס מבצעת בקרות נוספות ומגיעה לביקורים נוספים  לבקשת  המעסיק/בן משפחה/מטפל .

העובדת הסוציאלית, יוצרת קשר עם המעסיק/ בן משפחה ומתאמת את ביקוריה מראש.